Sportvissen in Leiden verbieden?

Sportvissen (in Leiden?) verbieden? In 2012 is in de gemeenteraad de (laatse) nota dierenwelzijn vastgesteld.

In het besluit over deze nota staat het volgende over de sportvisserij:

“Voor de sportvisserij wordt de huidige situatie voortgezet. Bij regels voor het sportvissen speelt niet alleen dierenwelzijn een rol, maar ook het gebruik van ecologische oevers en biodiversiteit (het al dan niet uitzetten van vis) spelen mee. Als Leiden haar visrecht verhuurt aan een hengelsportvereniging, draagt zijn voor 6 jaar het visstandbeheer over. De gemeente kiest ervoor dit recht zelf te behouden. Individuele vissers hebben dan een schriftelijke toestemming van de gemeente nodig waarop de visvoorwaarden staan. Zij kunnen deze o.a. afhalen bij hengelsportwinkels.”

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft destijds ook voor wat aanpassingen van de nota gezorgd. Onder andere op het punt dat ook nu weer door de partij voor de dieren wordt aangevoerd:

“Ingebracht door:  Sportvisserij Zuidwest  Nederland. In de Nota staat: “Met de  wetenschap dat je alleen mag  vissen met schriftelijke  toestemming van de eigenaar  van het water zou de gemeente  Leiden – door geen toestemming te verlenen – kunnen  meewerken dat er in Leids water een eind komt aan pijn en stress bij vissen als gevolg van de  sportvisserij”. Dit kan zo niet  worden gesteld. Er is veel  discussie rondom pijn en stress.”

Het college is hier destijds aan tegemoetgekomen en blijft dat standpunt hopelijk innemen.

De dierenbescherming Amsterdam heeft een onderzoek door bureau Motivaction laten uitvoeren naar meningen van nederlanders over o.a. vissen. Hierover staat op de site van Dierenbescherming Amsterdam

“Een meerderheid van de Nederlanders meent dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen. Zij zijn overwegend van mening dat het hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen. Slechts 10% van de ondervraagden meent dat vissen vanwege het hengelen geen angst, pijn en stress ervaren en geen verwondingen oplopen. Dit is de uitkomst van een eind 2013 gehouden representatieve steekproef onder 1.024 Nederlanders tussen 18 en 70 jaar door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Stichting Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam. “

Maar voor ons sportvissers is er gelukkig ook een andere conclusie:

“In de enquête is ook gevraagd of het hengelen door volwassenen en kinderen verboden dient te worden. Ondanks de overwegende bezwaren tegen het hengelen is een minderheid voor een verbod op het hengelen door volwassenen (14%) respectievelijk kinderen (18%). “

Helaas is dat geen vast gegeven want:

“Opmerkelijk in de uitkomst van de enquête is dat ondervraagden aan het eind van de enquête, na te hebben nagedacht over de mogelijke nadelige effecten van het hengelen voor de vissen, desgevraagd hun mening bijstelden. Ze vinden het hengelen minder vaak een diervriendelijke vrijetijdsbesteding (van 18 naar 13%) en vinden vaker dat het hengelen door volwassenen (van 14 naar 21%) en door kinderen (van 18 naar 26%) verboden moet worden. “

Hopelijk groeien die percentages niet te hard door de huidige discussie niet te hard en is een verbod op sportvissen nog een hele tijd weg. Het is wel zo nuttig deze discussie op landelijk niveau te voeren. Ik zal het maar niet hebben over Europees niveau. Deze discussie gaat wellicht dezelfde vorm aannemen als de zwarte pieten discussie? Hopelijk met iets meer inhoud dan de partij voor de dieren in Leiden nu doet.

 

Rolf Zoutendijk, lid Hackleplayers,  op persoonlijke titel

 

 

Geef een reactie